جائه سوک ها از “کاهش 24 کیلوگرم” ، با توجه به وضعیت نسبتاً اخیر؟ “فراز و نشیب شدید عاطفی”