جائه سونگ چوی “نباید ابتکار اقتصادی جدید USB را در شبه جزیره کره آغاز کند” “