جئونگ سگیون “فعالیت های دیپلماتیک رئیس جمهور ون به نفع منافع ملی است … ارتباط با انتخابات کفرآمیز است”