جئونگ سای گیون “آیا این کشور دولت وزارت اقتصاد دانش است” در برابر هونگ نام کی “امور مالی دقیقه Hwasoo نیست”