“جئونگ این آه ، متاسفم.” نزدیک به 200 تاج گل … اولین آزمایش D-2