تک هیون مین “من سعی خواهم کرد مکان های بیشتری را برای دیدار رئیس جمهور و مردم ایجاد کنم”