توکیو گونه های مختلف را نیز تأیید می کند … ژاپن ، شک و تردید در المپیک به سرعت در حال گسترش است