تونبرگ “من فکر می کنم ترامپ ، یک پیرمرد بسیار خوشحال … شما عالی به نظر می رسید”