توسعه یک سیستم برای اندازه گیری زمان شروع بیماری با کمک DNA