توزیع درآمد بدلیل فاصله از ویروس کرونا-سگی روزانه در حال خراب شدن است