تورنتو یک “ماهی بزرگ” را شکار می کند … Hyunjin Rue آیا شانه هایش سبک می شود؟