تقویت بازرسی و مدیریت مرکز گرمایش BTJ … تعطیل شدن دو کلیسا در بوسان که دستور خاموش کردن را نقض می کنند