“تقریباً 100 میلیون وون” تلویزیون LG Rollable میهمان دائمی رئیس جمهور ون است