تعطیلی موقت قانون شهرستان بوسان و مراکز خدمات پستی که موارد تأیید شده در آنها رخ داده است