تعطیلی شرکت های تعاونی ادامه دارد … 9 شرکت نسبت به سال قبل کاهش یافت ، 77 شرکت باقی مانده است