تعداد زاد و ولد در ماه نوامبر به سختی از 20 هزار نفر گذشت … یک رکورد کم برای 40 سال