تصویب در سئول ، 37.1٪ از قدرت مردم ، 24.8٪ از مردم دموکرات …