تشویق رأی به استیضاح قاضی … ame دادگستری را اهلی کنید [어떻게 생각하십니까]