ترامپ غایب در مراسم تحلیف بایدن ، چگونه کیسه هسته ای تحویل دهیم؟