ترامپ سند اصلی را پاره کرد … رئیس جمهور نگرانی ها را در مورد حفره سوراخ ثبت کرد