ترافیک خوب است و قیمت مسکن در کلانشهر “Pulpal” 100 میلیون جدید در ماه است