تحویل گسترده “پای مثبت اشریشیا کلی” توسط مک دونالد … متعلق به کارمندان شرکت