“تحقیق نمی تواند به پایان برسد” … افزایش علاقه به قتل های طولانی مدت آمریکا در سنگاپور