تحقیقات در مورد “پرونده استرداد کیم هک” تجزیه و تحلیل کالاهای توقیفی را آغاز می کند … به نظر می رسد در تحقیقات احضاریه اجتناب ناپذیر است