تبلیغات میانی زمینی مجاز است … کمیسیون ارتباطات کره بازنگری در قانون پخش را تشویق می کند