“تا 200،000 برای محصولات کشاورزی و دریایی سال نو برنده خواهد شد”