تا زمان پرداخت اضافی هزینه های آموزش خارجی برای نقض قانون استانداردهای کار … حسابرسی آژانس محتوای خلاق Gyeongbuk ضبط شده است