تایلند به گردشگران خارجی اجازه می دهد تا به مدت دو هفته قرنطینه کنند