تاج 1 سال … “اجرای مدیریت اضطراری” در 4 از 10 شرکت متضرر