تاج طولانی مدت … کمبود نیروی کار در مناطق روستایی “اضطراری” – Segye Daily