تاج طولانی مدت ، آسیب به خود اشتغالی در حال افزایش است … او علاقه دارد که آیا خسارات دولت را جبران کند