تأیید منفی کرونا 19 برای پروازهای ایالات متحده از تاریخ 26 ام لازم است