“تأیید صدای انگلیسی” با گذرنامه … هر مسئله ای از یک مرکز بهداشت عمومی باشد یا نه