تأیید جدید در سئول تا ساعت 18:00 … 16 نفر نسبت به روز گذشته افزایش یافتند