تأمین آب اضطراری شیر در استان جیولای غربی ، از جمله موکپو