“بی گناه 23 سال زندان که دو کودک را که گریه را قطع نکردند کشت.