بیمه متغیر از سر گرفته شد … “محبوب” در یک بازار سهام پررونق