بیش از 100 نفر در یک م educationalسسه آموزشی مرتبط با دین در دژئون تأیید شده اند