“بیش از نیم سال از ملاقات من با پدر و مادرم گذشته است … به نظر می رسد که ممنوعیت 5 نفر” سختگیرانه “بود.”