بیش از نیمی از مصرف کنندگان با محدودیت های بسته شدن اجباری مارس مخالف هستند …