“بیایید جلوی ورشکستگی را بگیریم” … فروش مجدد “طرح P” توسط سانگ یانگ موتور