به دلیل نگرانی در مورد هجوم جهش از آفریقای جنوبی ، انگلستان ورود از امارات متحده عربی را ممنوع می کند