به برج دمای 100 درجه عشق رسید … کیم جونگ سوک “شما کسانی هستید که بهار می سازید”