“به آن به عنوان یک زن فکر کنید ، نه به عنوان یک مادر.” چوی چوی و یو کوتنیسا گردهمایی را آغاز می کنند … 父 با احترام ، “دریایی از اشک” (طلاق مستقیم)