بمباران فرش به درخواست ‘v = vip’ در نیروگاه هسته ای … سه هون آه “حیف است اما اصل تغییر نمی کند”