بلیط های KTX در برنامه های Naver و Kakao T رزرو می شود.