بقایای 6-25 جنگجوی اول در سال 2021 به عنوان “کالاهای خانوادگی”