“بعد از پخش اولین برنامه بازیابی ، من از نظر ذهنی بیرون می روم” … یو جائه سئوک “یک کلمه” به آیکی چیست؟ (راس)