“بزرگترین قله Ai به دلیل امواج سرد و برف سنگین” … استان گیونگی توصیه هایی را ارائه می دهد