بزرگترین ایستگاه شارژ سریع سریع کره برای وسایل نقلیه الکتریکی “عزیمت”